ปีงบประมาณ

19,267 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2564

รายละเอียด

59,215 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2564

รายละเอียด

1,142 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2564

รายละเอียด

1,903 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2564

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 24/09/2021
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.28 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.35 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง8.94 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์47.37 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C16.81 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol16.73 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL16.79 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL14.63 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria46.62 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา36.86 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า28.47 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C52.39 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.7 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.51 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride23.96 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.77 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL26.30 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL23.80 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ23.25 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ7.43 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ7.18 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.49 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C18.48 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride17.26 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol19.84 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL31.92 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL16.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria60.74 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา49.13 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า37.69 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C53.95 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.62 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.9 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride26.78 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol30.14 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL41.04 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL26.46 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ22.92 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.08 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.14 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.43 %