ปีงบประมาณ

18,112 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

57,891 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

1,143 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

2,417 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 08/08/2020
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.27 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.13 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง8.14 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.54 %
ปีงบประมาณ 2562
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C16.89 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.41 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol20.91 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL21.67 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.80 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria42.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา39.96 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า25.62 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C51.36 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.06 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.92 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride27.63 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.33 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.55 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL27.02 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.95 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ5.33 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ8.28 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.58 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.72 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride16.91 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol18.43 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL18.30 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL16.02 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria47.67 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา51.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า33.37 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C52.58 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ6.56 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.73 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride25.66 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol27.40 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL27.70 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL25.14 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ29.15 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ11.51 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.36 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ11.27 %