ปีงบประมาณ

17,863 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

57,448 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

816 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

1,751 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 13/05/2020
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.32 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.15 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง8.51 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.63 %
ปีงบประมาณ 2562
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C16.53 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol20.70 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL21.43 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.52 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria42.12 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา39.67 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า25.40 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C51.19 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.67 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.61 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride27.61 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.35 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.57 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL26.98 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ11.12 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ6.67 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ8.65 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.35 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C25.92 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride22.61 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol23.96 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL23.83 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.11 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria47.35 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา67.31 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า41.21 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C59.25 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.17 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.86 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride30.80 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol32.39 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL32.55 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL30.38 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ35.96 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.38 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.92 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.76 %