ปีงบประมาณ

18,965 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2564

รายละเอียด

59,264 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2564

รายละเอียด

723 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2564

รายละเอียด

1,226 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2564

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 08/04/2021
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.27 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.28 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง8.83 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์48.32 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C16.65 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.07 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol16.62 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL16.66 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL14.50 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria46.54 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา36.73 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า28.28 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C52.38 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.11 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.01 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride24.06 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol25.86 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL26.37 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL23.88 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ23.85 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ7.79 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ7.18 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.24 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C23.37 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride22.48 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol24.87 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL36.90 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL21.36 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria63.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา70.45 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า58.57 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C59.18 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.17 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.57 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride32.36 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol35.37 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL46.10 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL31.86 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ25.26 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.83 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.19 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.81 %