ปีงบประมาณ

18,311 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

58,295 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

1,319 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

2,659 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 28/09/2020
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.27 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.24 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง8.46 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์43.43 %
ปีงบประมาณ 2562
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.25 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.53 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol21.00 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL21.79 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.96 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria42.25 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา40.05 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า25.93 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C51.94 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.19 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ11.94 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride27.80 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.49 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.72 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL27.24 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.62 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ5.32 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ8.53 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.64 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C17.03 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride15.85 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol17.35 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL17.31 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL15.15 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria46.97 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา37.67 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า28.62 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C52.91 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.56 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.63 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride24.47 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol26.24 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL26.69 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL24.18 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ26.46 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.72 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ8.17 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ9.91 %