ปีงบประมาณ

20,202 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

59,935 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

1,135 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

1,480 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 12/08/2022
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.32 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.60 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง10.22 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์44.55 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C32.42 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride34.21 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol37.22 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL40.57 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL33.34 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria73.82 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา48.53 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า48.18 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.24 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ13.48 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ13.69 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride40.12 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol42.96 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL47.34 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL39.74 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ18.60 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ10.81 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.97 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ16.74 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C21.49 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.71 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol21.99 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL31.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL19.12 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria70.36 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา33.00 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า41.27 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C58.64 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.65 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.96 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride29.36 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol33.00 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL41.04 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL28.96 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ29.93 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.02 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ22.72 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.77 %