ปีงบประมาณ

17,802 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

57,149 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

677 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

1,471 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 01/04/2020
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.33 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.14 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง11.15 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.85 %
ปีงบประมาณ 2562
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C16.77 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride19.45 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol20.99 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL21.65 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL17.75 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria42.18 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา39.82 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า25.35 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C50.76 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.58 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.52 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride27.80 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.56 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL30.70 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL27.07 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ17.70 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.83 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.40 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ11.57 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C29.63 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride25.66 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol26.82 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL26.69 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL25.36 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria48.84 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา71.37 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า59.64 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C62.33 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.56 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.48 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride33.81 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol35.17 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL35.36 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL33.53 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ39.35 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ19.56 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ20.83 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ18.36 %