ปีงบประมาณ

19,297 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

59,363 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

18 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2565

รายละเอียด

25 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2565

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 22/10/2021
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.29 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.37 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง9.09 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์47.07 %
ปีงบประมาณ 2564
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C18.32 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride17.06 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol19.65 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL31.72 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL16.28 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria60.58 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา48.10 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า37.51 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C53.91 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ7.79 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.16 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride26.63 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol29.99 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL40.87 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL26.32 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ22.40 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ13.47 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.46 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ15.91 %
ปีงบประมาณ 2565
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C98.46 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride98.33 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol98.33 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL98.47 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL98.37 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria99.17 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา98.81 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า98.78 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C99.05 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ95.67 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ96.11 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride98.70 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol98.70 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL98.78 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL98.73 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ49.32 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ30.05 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ35.10 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ29.17 %