ปีงบประมาณ

0 ราย

ผู้ป่วยเบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

0 ราย

ผู้ป่วยความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

0 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่เบาหวาน ปี 2563

รายละเอียด

0 ราย

ผู้ป่วยรายใหม่ความดันฯ ปี 2563

รายละเอียด

คุณภาพข้อมูล 43 แฟ้ม

ประมวลผลล่าสุด : 27/06/2019
ข้อมูลสะสม
เลขบัตรประชาชนไม่ ถูกต้อง0.34 %
ระบุประชากรเป็นคนในเขตซ้ำซ้อน0.12 %
ไม่ได้ ขึ้นทะเบียนโรคเรื้อรัง10.89 %
หญิงคลอดได้รับการฝากครรภ์ ไม่ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์42.95 %
ปีงบประมาณ 2562
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C22.68 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride23.30 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol24.86 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL26.06 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL22.24 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria44.66 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา47.55 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า27.61 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C57.47 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.63 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ10.54 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride32.48 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol34.42 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL35.92 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL32.27 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ18.75 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.43 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ14.29 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ12.02 %
ปีงบประมาณ 2563
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Microalbuminuria0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจตา0 %
ผู้ป่วยเบาหวาน ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจเท้า0 %
ผู้ป่วยเบาหวานอายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HbA1C0 %
การคัดกรองความดันโลหิตสูงอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ8.82 %
การคัดกรองเบาหวานอายุ 35 ปีขึ้นไป ไม่ครบ9.88 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Triglyceride0 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ Chrolesterol0 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ HDL0 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ไม่มี/ไม่บันทึก ผลการตรวจ LDL0 %
เด็กอายุ 1 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ41.26 %
เด็กอายุ 2 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ23.17 %
เด็กอายุ 3 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ25.43 %
เด็กอายุ 5 ปีได้รับวัคซีน ไม่ครบ23.13 %